Cobiet.com kiến thức là vô tận

0

Dịch vụ làm bảng tri thức của Google

Trong nhiều thập kỷ, trọng tâm của tìm kiếm là đối sánh từ khóa với truy vấn . Sau đó, vào năm 2012,  Google đã  giới thiệu một mô hình thông minh hiểu “các thực thể trong thế giới...