Quy tắc nhạc lý cơ bản 1 – 4 – 5 là gì?

Quy tắc 1 – 4 – 5 : Quy tắc này cho phép ta tính được 2 hợp thứ hoặc trưởng còn lại khi đã biết 2 hợp thứ và trưởng // đứng đầu.
Quy tắc 1 – 3 – 5 : Từ hợp âm thứ có sẵn tiến lên 1,5 cung ta sẽ có hợp âm trưởng // với hợp âm thứ đó
Quy tắc hợp âm song song : Quy tắc này cho phép ta tính được 2 hợp thứ hoặc trưởng còn lại khi đã biết 2 hợp thứ và trưởng // đứng đầu.
Theo quy tắc này hợp âm thứ hoặc trưởng đứng đầu sẽ là bậc 1 và 2 hợp âm còn lại sẽ là bậc 4 và 5 của nó.
Từ 3 quy tắc ta suy ra ta tính được các bộ hợp âm song song sẽ có những hợp âm gì !

Bình Luận